Atgal

Darbo skelbimai

Vilniaus miesto savivaldybės įmonė UAB „Grinda“ teikia šias privalomas miestui paslaugas:
 • Remontuoja ir prižiūri gatvių ir kiemų dangas;
 • Valo, barsto ir plauna gatves;
 • Lokalizuoja ir šalina avarines situacijas;
 • Prižiūri ir eksploatuoja lietaus nuotekų tinklus;  
 • Surenka ir neutralizuoja kenksmingas chemines medžiagas;
 • Išveža ir utilizuoja bešeimininkes padangas;
 • Šalina grafičius nuo paminklų, paminklinių lentų, tiltų ir viadukų;
 • Organizuoja Vilniaus miesto paplūdimių darbą;
 • Organizuoja beglobių gyvūnų priežiūrą ir karantinavimą;
 • Teikia specializuotas sanitarines paslaugas;
 • Atlieka centrinės dispečerinės funkcijas ir vidaus tinklų avarinės tarnybos veiklą.

Valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtame statybos įmonių, į valstybės sąskaitas pervedančių daugiausia mokesčių ir įmokų, sąraše UAB „Grinda“ patenka į Top20. 

 

 ŠIUO METU KVIEČIAME:


EKOLOGINĖS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS VEDĖJĄ

UAB „Grinda“ Ekologinės priežiūros laboratorija ima mėginius tyrimui iš miesto paviršinių nuotekų tinklų, o taip pat iš abonentų, turinčių su UAB „Grinda“ sutartis dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų ir iš užsakovų pagal pateiktus prašymus vienkartiniam tyrimui.

Ekologinės priežiūros laboratorijos vedėjas (-a) organizuoja paviršinių nuotekų taršos kontrolę Vilniaus mieste bei užtikrina laboratorijoje atliekamo paviršinių nuotėkų taršos tyrimų patikimumą, organizuoja ir vykdo kitų įmonės veiklų ekologinę priežiūrą.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas chemijos arba aplinkosaugos mokslų srityje.
 • Aplinkosaugos, vandentvarkos, laboratorijos kokybės sistemą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
 • Gebėjimas planuoti, organizuoti ir vertinti savo padalinio darbą.
 • Greita orientacija, organizuotumas, iniciatyvumas, vadovavimo ir komandinio darbo įgūdžiai.
 • Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisyklių ir kitų norminių teisės aktų, susijusių su dokumentų valdymu, išmanymas.
 • Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
 • Gebėjimas dirbti su dujiniu chromatografu būtų privalumas.
 • Pageidautina darbo patirtis.

Darbo pobūdis:

 • Ekologinės priežiūros laboratorijos darbo organizavimas, laboratorijoje atliekamų tyrimų kokybės užtikrinimas, analizė.
 • Mėginių ėmimo iš miesto paviršinių nuotekų tinklų darbo organizavimas, o taip pat iš kitų įmonių bei aplinkosaugos tarnybų gautų mėginių ėmimo ir pristatymo į laboratoriją grafiko derinimas.
 • Atvežtų į laboratoriją mėginių priėmimas, patikrinimas, tyrimų rezultatų pateikimas užsakovams.
 • Cheminio nuotekų tyrimo metodų, analizių atlikimo metodikų derinimas su Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūra.
 • Cheminių medžiagų pirkimas, jų saugojimas, apskaita.
 • Laboratorinės įrangos pirkimas, priežiūra.
 • Laboratorijoje atliekamų analizių kokybės valdymas.
 • Tyrimų rezultatų ataskaitų teikimas.
 • Įmonės taršos mokesčių administravimas.
 • Įmonės veiklų ekologinę priežiūra.
 • Dalyvavimas Ekologinės priežiūros laboratorijos akreditavimo procese.

Bendrovė siūlo:

 • Darbo užmokestį nuo 1700 Eur neatskaičius mokesčių.
 • Galimybę tobulinti profesinius ir vadybinius įgūdžius.
 • Darbą su moderniomis technologijomis.
 • Kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose pagal poreikį.

 

Jei susidomėjote, gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu personalas@grinda.lt iki 2020-09-18.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

Informuojame, kad bendrovė visus jūsų asmens duomenis, pateiktus kandidatuojant į šią poziciją, tvarkys įdarbinimo tikslais.

du nepriklausomus valdybos narius (-es)

Bendrovės valdyba skiriama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – 2023 m. liepos 16 d.

Valdybos narių skaičius: 5.

Atlygis už kolegialaus organo nario veiklą – 900 Eur neatskaičius mokesčių.

Su valdybos nario veiklos sutarties projektu galima susipažinti: https://vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30325347

Stebėsenos agentūros vykdomos atrankos: https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

Kandidatų atrankos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr

 

Specialieji reikalavimai nepriklausomam valdybos nariui, turinčiam infrastruktūros projektų valdymo kompetenciją:

 • ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis infrastruktūros projektų valdymo srityje, iš kurių bent 3 metai vadovaujamo darbo patirties einant juridinio asmens vadovo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio vadovo pareigas;
 • geros anglų kalbos žinios (ne mažesnis kaip B2 lygis);
 • lyderystė, gebėjimas dirbti komandoje;
 • ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis kolegialiuose organuose (privalumas).

Specialieji reikalavimai nepriklausomam valdybos nariui, turinčiam finansų valdymo, finansų analizės ar audito kompetenciją:

 • ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis finansų valdymo, finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse, iš kurių bent 3 metai vadovaujamo darbo patirties einant finansų vadovo pareigas;
 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas finansų, ekonomikos ar audito srities išsilavinimas;
 • geros anglų kalbos žinios (ne mažesnis kaip B2 lygis);
 • lyderystė, gebėjimas dirbti komandoje;
 • ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis kolegialiuose organuose (privalumas);
 • ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis su ES institucijomis arba tarptautiniu finansavimu (privalumas).

Bendrieji reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • nesieja su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiai, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti joms priskirtas funkcijas;
 • per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Nepriklausomumo reikalavimai:

 • kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir pastaruosius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
 • kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir pastaruosius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • kandidatas turi nebūti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 • kandidatas turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per pastaruosius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • kandidatas pastaruosius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
 • kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
 • kandidatas turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

Daugiau informacijos suteiks Justina Juknevičiūtė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5)  211 2247, el. paštas justina.jukneviciute@vilnius.lt.

Dokumentus prašome siųsti iki 2020 m. rugsėjo 13 d. el. paštu valdyba@afr.lt  su nuoroda „Grinda valdybos narys“ bei laiške nurodyti, į kurią kompetenciją pretenduojate.

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Finansų ir apskaitos skyriaus specialistą (-ę).

Jums patikėsime:

 • Rinkti, apdoroti įmonės veiklos ir finansinius duomenis bei rengti atasakaitas;
 • Analizuoti įmonės veiklos ir finansinius rodiklius bei teikti pasiūlymus dėl veiklos efektyvumo didinimo;
 • Dalyvauti planavimo procese ir vykdyti planų įgyvendinimo priežiūrą;
 • Sisteminti sąnaudas pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodiką;
 • Rengti ataskaitas ir informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl reguliuojamų paviršinių nuotekų tvarkymo kainų nustatymo bei priežiūros ir dalyvauti derinant kainas su Valstybine kainų energetikos kontrolės komisija.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį išsilavinimą ekonomikos ar finansų srityje;
 • Turite patirties ir išmanote finansų bei apskaitos principus;
 • Turite patirties reguliuojamos veiklos kainodaros nustatymo srityje;
 • Puikiai dirbate kompiuteriu – ypatingai MS Excel (Power BI ar QlikView patirtį vertintume kaip pranašumą);
 • Gebate analitiškai ir sistemiškai mąstyti bei teikti įžvalgas;
 • Esate kruopštus (-i) ir skiriate ypatingą dėmesį detalėms.

Mes siūlome:

 • Darbo užmokestį nuo 1500 Eur (neatskaičius mokesčių), atitinkantį Jūsų patirtį ir kompetencijas;
 • Darbą savo srities profesionalų komandoje;
 • Nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • Galimybę dirbti nuotoliniu būdu.

Jei susidomėjote, gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu personalas@grinda.lt iki 2020-09-08.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

Informuojame, kad bendrovė visus jūsų asmens duomenis, pateiktus kandidatuojant į šią poziciją, tvarkys įdarbinimo tikslais.

Judamųjų įrenginių operatorius (-es)

Darbo pobūdis:

 • Darbas įmonės teritorijoje, gatvių remonto ir miesto priežiūros darbuose.

Reikalavimai:

 • C ir SM vairuotojo kategorijos;
 • Darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Privalumai:

 • Patirtis dirbant krovos, kelio darbus;
 • Neturinčius patirties apmokome.

Siūlome:

 • Laiku mokamą darbo užmokestį ir visas socialines garantijas;
 • Nustatytą valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) – 3,75 Eur;
 • Visas būtinas darbo priemones.
Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. (8 5) 239 8399 ar rašykite personalas@grinda.lt.
Gatvių remonto darbininkus (-es)

Darbo pobūdis:

 • Darbas gatvių remonto ir miesto priežiūros darbuose - važiuojamųjų ir pėsčiųjų dangų atstatymas; asfaltbetonio, trinkelių, bortų, šaligatvio plytelių klojimas ir atstatymas; tranšėjų kasimas; vejų įrengimas.

Reikalavimai:

 • Darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Privalumai:

 • C ir SM vairuotojo kategorijos;
 • Patirtis dirbant krovos, kelio darbus;
 • Neturinčius patirties apmokome.

Siūlome:

 • Laiku mokamą darbo užmokestį (nuo 950 Eur; neatskaičius mokesčių) ir visas socialines garantijas;
 • Visas būtinas darbo ir asmenines apsaugos priemones.
Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. (8 5) 239 8399 ar rašykite personalas@grinda.lt.