Atgal

Skelbiamas UAB „Grinda” vadovo atrankos konkursas

2021 10 01

BENDROJI INFORMACIJA

Bendrovė
UAB „Grinda“ yra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, kuri teikia judumo bei paviršinių lietaus nuotekų infrastruktūros įrengimo, remontavimo, priežiūros, taip pat aplinkos tvarkymo bei priežiūros paslaugas, konsultuoja savivaldybės administraciją kaip infrastruktūros kompetencijų centras dėl miesto infrastruktūros efektyvaus valdymo.

Direktorius
Direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo UAB „Grinda“ įstatuose nustatytos bendrovės vadovo kompetencijos.

Atlygis ir kitos naudos
Įmonės vadovų atlygį nustato įmonės Valdyba įvertinus panašaus dydžio ir (ar) strateginės reikšmės valstybės valdomų įmonių vadovų apmokėjimo lygį. Numatomo mėnesio atlygis yra nuo 7000 iki 8440 Eur iki mokesčių.

DIREKTORIAUS ATRANKA

Reikalavimai kandidatams
Bendrovė skelbia atranką į Bendrovės Direktoriaus poziciją.
Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir funkcinę patirtį, reikalingą Direktoriaus pareigų vykdymui.

Bendrieji reikalavimai

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas išsilavinimas (pageidautina ekonomikos, vadybos, statybos, transporto inžinerijos ar susijusiose srityse);
 • Strateginis mąstymas, puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • Patirtis taikant procesų planavimo ir veiklos efektyvinimo priemones ir modelius bei žinias vadybos procesų tobulinimo, finansų planavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse;
 • Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją bendrovės organų dalyviams, vadovų komandai ir kitoms suinteresuotoms šalims;
 • Ne mažesnė nei 5-erių metų sėkminga darbo patirtis vadovaujančioje įmonės vadovo ar įmonės padalinio (departamento, skyriaus) pareigose, kurio pavaldume buvo ne mažiau 20 darbuotojų, pageidautina infrastruktūros, statybos, inžinerijos, gamybos ar panašiose srityse;
 • Labai geri lietuvių kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu);
 • Kompiuterinis raštingumas.

Specialieji reikalavimai

 • Verslo strategijos formavimo žinios ir įgūdžiai bei jų praktinio taikymo rezultatai ir pasiekimai;
 • Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • Organizacijos pokyčių įgyvendinimo žinios ir patirtis;
 • Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;
 • Korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, žinios ir patirtis;
 • Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją;

Vertinama kaip privalumas

 • Sektoriaus veiklos principų išmanymas ir darbo patirtis;
 • Patirtis įmonės veiklos bei procesų efektyvinime;
 • Atvirumas naujoms idėjoms ir pokyčiams, motyvacija prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo;
 • Analitinis bei strateginis mąstymas;

Vertybiniai reikalavimai

 • Būti nepriekaištingos reputacijos;
 • Turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • Per pastaruosius 5-erius metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

KANDIDATŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR ATRANKOS EIGA

Pateikiami dokumentai
Kandidatai, dalyvaujantys atrankoje, Atrankos komisijai pateikia informaciją apie atitiktį nustatytiems reikalavimas, t. y.:

 • gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma);
 • sutikimą kandidatuoti į Direktoriaus poziciją (Priedas Nr. 1);
 • Sutikimas UAB „Grinda“ tvarkyti kandidato į Direktorius asmens duomenis (Priedas Nr. 2);
 • Asmens tapatybę, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pateikiami kitame atrankos etape (žr. dalį „Atrankos vykdymas, atrankos etapų aprašymas“).

Visi pateikti dokumentai turi didelę svarbą vertinant kandidatų tinkamumą ir motyvaciją.

Terminai ir kontaktai
Kandidatai teikia dokumentus iki 2021-10-18 elektroniniu paštu [email protected]. Visi dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Pirminę kandidatų atranką atlieka vadovų paieškos ir atrankos agentūra Master Class LT, UAB.
Agentūros kontaktinis asmuo, kuriam teikiami dokumentai – Renata Ščerbakovienė, tel.+370 620 15 494, el. p. [email protected]
Visų kandidatų į Bendrovės Direktorius konfidencialumas bus užtikrintas. 

Kandidatų patvirtinimai
Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi:

 • Patvirtinusiais, kad jiems neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas bei per pastaruosius 5-erius metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų ėjimo;
 • Susipažinusiais su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į pareigas, bei su jais sudaromos atitinkamos darbo sutartys;

Atranką vykdo
Direktorių skiria bendrovės Valdyba, atsižvelgdama į Atrankos komisijos, paskirtos Valdybos, rekomendacijas.
Direktoriaus atranką vykdo ir rekomendacijas dėl atrinktų kandidatų teikia Atrankos komisija.