Atgal

Korupcijos prevencija

Siekdama būti pavyzdine, vakarietiškus standartus atitinkančia įmone, UAB Grinda (toliau – Bendrovė) vadovaujasi galiojančia Skaidrumo politika (toliau – Politika), kadangi Bendrovės akcininkai ir vadovybė maksimaliai palaiko skaidrumo ir atitikties standartus ir skiria pakankamai dėmesio jų kūrimui, taikymui bei laikymosi kontrolei užtikrinti.

Politikos tikslas – pašalinti korupcijos priežastis bei sąlygas Bendrovėje, sukurti veiksmingą kovos su korupcija sistemą, ugdyti nepakantumo korupcijai nuostatas, užtikrinti stabiliai veikiantį miesto šilumos ūkį ir kurti skaidrią bei efektyvią bendrovę.

Politika taikoma visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams.

 

Piktnaudžiavimas

Viešieji pirkimai

Bendrovė netoleruoja bet kokio piktnaudžiavimo einamomis pareigomis. Visas įmonės turtas, ištekliai, finansai naudojami tik įmonėms tikslams ir poreikiams, o jų panaudojimas yra reglamentuotas vidaus tvarkomis.

 

Bendrovė užtikrina, kad pirkimų planavimas, priežiūra, vykdymas ir laimėtojo parinkimas būtų vykdomas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

Interesų konfliktas

Nepotizmas ir kronizmas

 

Bendrovės darbuotojai privalo vengti situacijų, kai darbuotojų asmeniniai, šeimos ar finansiniai interesai gali susikirsti su Bendrovės interesais, taip pat nusišalinti nuo sprendimų priėmimo, priežiūros, kontrolės funkcijų vykdymo ar kitų komercinių santykių su juridiniais ar fiziniais asmenimis, kurie tiesiogiai (darbiniais, verslo ryšiais ir kt.) susiję su darbuotoju ar jo šeimos nariais.

 

Bendrovėje netoleruojamas šeimos narių, artimų asmenų, draugų ir bičiulių ar kitų susijusių asmenų protegavimas ir globa, draudžiami tiesioginio pavaldumo ir kontrolės santykiai, įdarbinimas vyksta pagal aiškias, skaidrias taisykles bei skaidrumo principą.

Parama ir labdara

Viešumas ir atskaitingumas

 

 

Bendrovė neteikia paramos su politikais ir politinėmis partijoms susijusiems fondams bei įstaigoms, neremia politikų inicijuojamų akcijų ar projektų, ypač jei tai gali būti traktuojama kaip politinė parama. Bendrovė teikia paramą ir/ar labdarą pagal griežtas, pačios įmonės pasitvirtintas taisykles ir paramos ir labdaros skyrimą reglamentuojančius teisės aktus bei tiek, kiek reikalauja kolektyvinė sutartis tarp Bendrovės ir jos kolektyvo.

 

 

Bendrovė užtikrina, kad jos veikla ir tikslai būtų skaidrūs ir aiškiai deklaruojami, o vieši dokumentai lengvai prieinami visuomenei, užtikrinant visapusiškos informacijos atskleidimą. Bendrovė netoleruoja darbuotojų piktnaudžiavimo, neskaidriai vykdomų pirkimų, kyšininkavimo, interesų konfliktų bei nepotizmo/ kronizmo ir imasi neatidėliotinų veiksmų neutralizuoti neigiamas pasekmes. Bendrovė siekia į kovą su korupcija įtraukti visuomenę, tiekėjus bei darbuotojus ir ragina juos pranešti apie pastebėtus pažeidimus.

 

Bendrovės vadovybė ir struktūrinių padalinių vadovai savo elgesiu formuoja skaidraus elgesio standartus ir skatina to laikytis kitus darbuotojus.

 

 
 
Už korupcijos prevenciją Bendrovėje atsakingas asmuo - 


PRANEŠKITE APIE KORUPCIJĄ

Jeigu turite įtarimų ar įrodymų, kad UAB „Grinda“ (toliau – bendrovė) darbuotojai elgiasi netinkamai ar pažeidžia galiojančius teisės aktus, apie tai galite anonimiškai pranešti pačiai bendrovei:

  • El. paštu [email protected].
  • Raštu - pranešimą paliekant specialiose lauke esančiose pašto dėžutėse (Eigulių g. 32, Vilnius) - prie įėjimo į administracinį pastatą arba šalia mechaninių dirbtuvių.

Pranešant anonimiškai nebūtina nurodyti savo vardo, pavardės. Bendrovė užtikrina pranešantiems asmenims konfidencialumą.

Taip pat galite anonimiškai pranešti institucijoms / padaliniams, atsakingiems už korupcijos prevencija:

Visus bendrovei adresuotus pranešimus apie korupcijos apraiškas nagrinėja paskirtasis UAB „Grinda” korupcijos prevencijos pareigūnas. Bendrovė užtikrina, kad darbuotojui, pranešusiam apie įmonės vidinės tvarkos pažeidimą, negresia atleidimas, susidorojimas ar kitos neigiamos pasekmės.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

PARAMOS TEIKIMAS

Bendrovė viešai skelbia duomenis apie suteiktą finansinę paramą.

Ataskaitiniai metai

Suteiktos paramos suma (Eur)

Paramos/naudos gavėjas

Remiamo projekto aprašymas

2023 m.

0

-

-

2022 m.

0

-

-

2021 m.

0

-

-

2020 m. 

0

-

-

2019 m.

0

-

-

2018 m.

0

-

-

2017 m.

0

-

-