Atgal

Sąlygų išdavimas, projektų derinimas, statybos objektų priėmimas

UAB „Grinda" atsakinga už detaliųjų ir techninių paviršinių nuotekų prisijungimo sąlygų išdavimą Vilniaus mieste.  Ji taip pat derina detaliuosius ir techninius projektus, išduoda tinkamumo eksploatuoti pažymas.

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie:

 • prisijungimo prie centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų sąlygų išdavimą;
 • paviršinių nuotekų tinklų projektų derinimą;
 • trišalių sutarčių sudarymo tvarką;
 • pažymų apie pastatytų tinklų tinkamumą eksploatuoti išdavimą.

 

PRISIJUNGIMO PRIE PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SĄLYGŲ IŠDAVIMAS

Reikalingi dokumentai: 
 1. Užpildyta Paviršinių nuotekų prisijungimo sąlygų paraiška.
 2. Paviršinių nuotekų kiekių skaičiavimai pagal STR: 2.07.01:2003 priedas Nr. 9, 10. (Paviršinių nuotekų kiekių skaičiavimo rekomendacija).
 3. Žemės sklypo ribų planas (Registrų centro išduota kopija).
 4. Situacijos planas (M1:500 ir M1:2000).
 5. Detaliojo plano ištrauka (jei patvirtintas).
Paraiškos dokumentus prašome siųsti PDF formatu el. paštu [email protected]
 
Parengtos prisijungimo sąlygos siunčiamos pareiškėjo nurodytu elektroniniu paštu. 
 
 
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTŲ DERINIMAS

Paviršinių nuotekų tinklų projektai derinami tik nuotoliniu būdu per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo projekto pateikimo dienos. Pilnai sukomplektuotos projektų lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo bylos turi būti pateikiamos el. paštu [email protected].

Paviršinių nuotekų tinklų projektai turi būti rengiami vadovaujantis UAB „Grinda" atnaujintomis Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų projektavimo taisyklėmis

Paviršinių nuotekų tvarkymo projektų derinimo eiga 

 

 

TRIŠALĖS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ STATYBOS SUTARTIES SUDARYMAS

Projektuojant paviršinių nuotekų tinklus bendro naudojimosi teritorijose iki statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos būtina pasirašyti trišalę „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį“.  Tipinę sutartį galite rasti čia.

Prie sutarties turi būti pridėta:
 • Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn perduodamos infrastruktūros planas su pažymėtomis apsaugos zonomis.
 • Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn perduodamos infrastruktūros statybos skaičiuojamosios kainos pagrindimas, parengtas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
 
Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartys ir jų priedai privalo būti pateiktos suderinimui su Bendrovės darbuotojais.
 
Užpildytą trišalę sutartį prašome siųsti el. paštu [email protected].
 
Suderinta ir el. parašu Statytojo pasirašyta trišalė sutartis su priedais (sąmata bei perduodamų tinklų planu) siunčiama el. paštu [email protected] adoc formatu (sutartis su priedais turi būti viename adoc faile).
 
 
PAŽYMŲ APIE PASTATYTŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ TINKAMUMĄ EKSPLOATUOTI IŠDAVIMAS
 
Pažyma apie paviršinių nuotekų tinklo tinkamumą eksploatuoti išduodama įvykdžius šias sąlygas:
 1. Atlikus paviršinių nuotekų tinklo galutinę apžiūrą statybos vietoje.
 2. Pateikus paviršinių nuotekų tinklo detaliąją nuotrauką.
 3. Pateikus paviršinių nuotekų tinklo TV diagnostikos ataskaitą.
 4. Pateikus paslėptų darbų žurnalo paviršinių nuotekų tinklo dalies kopijas.
 5. Pasirašius paviršinių nuotekų nuvedimo į miesto tinklus sutartį.
 6. Pasirašius trišalę „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį“. Tipinę sutartį galite rasti čia (jei sutartis nebuvo pasirašyta projekto derinimo metu). Užpildytą trišalę sutartį prašome siųsti el. paštu [email protected].
 7. Prie sutarties turi būti pridėta: perduodamos Infrastruktūros planas su pažymėtomis apsaugos zonomis ir Infrastruktūros statybos kainos pagrindimas.
 8. Pateikus paviršinių nuotekų valymo įrenginių (naftos gaudyklės) priežiūros ir eksploatavimo sutartį (jeigu teritorijoje įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai).

Pastatytų paviršinių nuotekų tinklų vertinimo registracija tel. 8 686 26178.

 
Kilus klausimams, prašome kreiptis šiais kontaktais:

Vardas, pavardė

Pareigos

El. paštas

Telefonas

Vilius Ankėnas

Departamento vadovas

[email protected]

+370 694 79808

Giedrius Jatulis

Skyriaus vadovas

[email protected]

+370 686 26178

Artūras Mozūra

Vyresn. specialistas

[email protected]

+370 615 43531

Tomas Jakubauskas 

Vyresn. specialistas

[email protected]   +370 665 27780  
Kristina Pociuvienė Specialistė [email protected] +370 612 81836
 


Paviršinių nuotekų tvarkymo teisinė bazė
 1. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474.

 2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88. 

 3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629. 

 4. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193. 

 5. Statybų techninis reglamentas 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“. 

 6. Sprendimas dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano tvirtinimo.