Atgal

Paviršinių nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymas

2023-09-28 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nutarė nustatyti 0,32 Eur/m³ (be pridėtinės vertės mokesčio) bazinę paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainą fiziniams ir juridiniams asmenims, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas Vilniaus mieste.

2023-09-29 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas Nr. O3E-1429 „Dėl UAB „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos nustatymo“

Naujai nustatyta paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina nustatoma penkerių metų laikotarpiui ir įsigalioja nuo 2023 m. lapkričio 1 d..

Vadovaujantis UAB „Grinda“ direktoriaus 2018-07-19 įsakymu Nr. V-1807-13 patvirtintų Paviršinių nuotekų tvarkymo sutarties Bendrųjų sąlygų 11 punktu, sutarties specialiųjų sąlygų pakeitimai nebus atliekami - dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos pasikeitimo perskaičiuota mokėtina paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina bus nurodyta mokėjimo dokumentuose (PVM sąskaitose-faktūrose).

Sutartys dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sudaromos su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurie naudojasi paviršinių nuotekų šalinimo įrenginiais, prijungtais prie UAB „Grinda" prižiūrimos Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, arba išleidžia paviršines nuotekas į kitą teritoriją, iš kurios paviršinės nuotekos patenka į šią infrastruktūrą.

Bendrovė sudaro naujas Paviršinių nuotekų tvarkymo sutartis su visais abonentais (Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 str. 1 d.)kurie dar nėra sudarę Sutarties, bet privalo atsiskaityti su Bendrove už jų išleidžiamas paviršines nuotekas į Bendrovės prižiūrimą paviršinių nuotekų tinklą Vilniaus mieste.

Sutartį sudaro:

 • Bendrosios sąlygos, kurios nuo 2018-09-01 nepasirašytinai galios visiems abonentams. Jas galite rasti čia;
 • Specialiosios sąlygos, parengtos individualiai kiekvienam abonentui pagal jo pateiktus duomenis. Jų pavyzdį galite rasti čia.
 Sutartims sudaryti el. paštu [email protected] arba adresu Eigulių g. 32, Vilnius, pateikiami šie dokumentai:
 1. Užpildytas prašymas dėl sutarties sudarymo, nurodant įmonės rekvizitus, naudojamą nuosavą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir valdomo sklypo dangų rūšis;
 2. VĮ „Registrų centras" Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie valdomą sklypą (aktualaus prašymo pateikimo dieną) kopija;
 3. Žemės sklypo schemos su skirtingos dangos išdėstymu ir nurodytais dangų plotais pagal atskiras dangų rūšis kopija;
 4. Įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti, kai pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2019-11-01 redakcija, į  aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali būti didesnis, kaip:

18.1. kai išleidžiama į paviršinius vandens telkinius:
18.1.1. skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija - 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija - 50 mg/l;
18.1.2. BDS7 vidutinė metinė koncentracija – 23 mg O2/l, didžiausia momentinė koncentracija – 34 mg O2/l. Šis parametras turi būti nustatomas ir kontroliuojamas nuotekose, surenkamose nuo galimai teršiamų teritorijų, kurios gali būti teršiamos organiniais teršalais (pvz., žemės ūkio produkcijos perdirbimo, maisto pramonės, organinių atliekų tvarkymo objektai ir pan.). Kitais atvejais BDS7 didžiausia momentinė koncentracija - 10 mg O2/l.

Papildoma informacija apie paviršinių nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymą teikiama tel. 8 610 64500, 8 602 29586 ar el. paštu [email protected]Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teisinė BAZĖ
 1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seime 2006 m. liepos 13 d., Nr. X-764.
 2. Vilniaus miesto  savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr. 1-2177 „Dėl UAB „Grinda“ skyrimo paviršinių nuotekų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkytoja“.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 126  „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo".
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-629 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės“.
 7. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 03E -195 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos vienašališko nustatymo“.
 8. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2021-02-18 pažyma Nr. (5.58-10)-B8-0601.
 9. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. O3E-538 „Dėl UAB „Grinda“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos vienašališko nustatymo“.
 10. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. O3E-1651 „Dėl UAB „Grinda“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo“.
 11. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimas Nr. 1-1310 „Dėl UAB „Grinda“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos nustatymo“.
 12. 2023-09-29 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas Nr. O3E-1429 „Dėl UAB „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos nustatymo“