Atgal

Paviršinių nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymas

Naudojimosi paviršinių nuotekų (lietaus) tinklais ir valymo įrenginiais sutartys sudaromos su juridiniais asmenimis, kurie nori prisijungti prie Vilniaus miesto paviršinių nuotekų magistralinių tinklų ar jau yra prie jų prisijungę, bet nesudarę sutarties. Sutartims sudaryti el. paštu [email protected] arba adresu Eigulių g. 32, Vilnius, pateikiami šie dokumentai:
  • Užpildytas prašymas dėl sutarties sudarymo, nurodant užimamus plotus pagal dangų rūšis ir rekvizitus su banko atsiskaitomąja sąskaita (prašymą rasite čia);
  • Juridinio asmens sklypo plano kopija su dangų rūšimis.
Daugiau informacijos apie sutarčių sudarymą dėl naudojimosi paviršinių nuotekų (lietaus) nuotakyno tinklais ir valymo įrenginiais suteiksime tel.: (8 5) 205 2581, (8 5) 205 2574 ar el. paštu [email protected][email protected]


Teisinė bazė

Pagrindiniai dokumentai, kuriais vadovaujasi Paviršinių nuotekų tinklų paslaugų skyrius:

  1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seime 2014 m. birželio 12 d., Nr. XII-939
  2. Vilniaus miesto  savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr.1-2177 „Dėl UAB „Grinda“ skyrimo paviršinių nuotekų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkytoja“.
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr.990  „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“. Nutarimą rasite čia
  4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-500 „Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai“. Įsakymą rasite čia
  5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. D1-744 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės“. Įsakymą rasite čia.
  6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. D1-743 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193  „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.  Įsakymą rasite čia
  7. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (aktualūs nuo 2012 m. spalio 26 d.). Nuostatus rasite čia
Paslaugų kaina
 

Kainos už įmonės teritorijos paviršinio vandens nuvedimą į miesto nuotakyną paskaičiuotos ir patvirtintos, vadovaujantis Vilniaus miesto tarybos 1990 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 67, įkainių indeksacija iki 2000 m. ir UAB „GRINDA” direktoriaus 2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-454 „Dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų nuotakyno tinklais ir valymo įrenginiais paslaugų kainų pateikimo”:

 

Eil.Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kaina metams, Eur be PVM

1.

Žaliųjų plotų teritorijos

ha

47,21

2.

Užstatytos teritorijos plotas, asfaltuotos gatvės, aikštelės, šaligatviai

ha

469,47

3.

Žvyruotos gatvės ir aikštelės

ha

132,07

4.

Sporto ir žaidimų aikštelės

ha

176,96

5.

Geležinkeliai ir rezervinės pramonės teritorijos

ha

88,91

 

 

 

 

 

Metinis mėginių ėmimo dažnis nustatytas Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546. Kaina už paviršinių nuotekų mėginių laboratorinius tyrimus paskaičiuota, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-909 patvirtintais UAB ,,GRINDA” atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų indeksuotais įkainiais: 

 

     Eil.Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kaina metams, Eur be PVM

1.

Ekologinės priežiūros laboratorija (mėginiai)

1 vnt.

73,23

 

 

 

 

 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės paslaugų išlaidoms padengti kaina paskaičiuota, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr.D1-326/1K-117 ir UAB „GRINDA” direktoriaus 2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-454 „Dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų nuotakyno tinklais ir valymo įrenginiais paslaugų kainų pateikimo”:

 

  Eil.Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kaina metams, Eur be PVM

1.

Išlaidų suma

ha

32,44